New Account Registration

Login data


Allowed chars: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
The password must have at least a size of 8 characters.
The password must contain characters and numbers.

Personal Data

-form_date_aria_desc- DD.MM.YYYY

Interests

Contact Information

Retype E-Mail
Retype E-Mail

Other

Settings

Terms of Service

Door hieronder te valideren, gaat u akkoord met de volgende tekst.

         Ik heb de algemene voorwaarden voor gebruik van BelADL gelezen en begrepen.

       Ik ben akkoord dat de vormingsbeheerders toegang hebben tot mijn resultaten van cursussen en resultaten van afgelegde testen.

       Ik ben akkoord dat mijn e-mail adres gebruikt wordt om mij op de hoogte te houden van mijn vordering in de cursussen en/of testen.

Algemene voorwaarden

Alle informatie, documenten en cursussen die gepubliceerd worden op BelADL zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door in te loggen op BelADL accepteert U deze gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Auteursrechten

De informatie, documenten en cursussen op deze site zijn eigendom van Defensie en zijn beschermd door het auteursrecht en/of de wetten op intellectuele eigendom. Elk niet geautoriseerd gebruik kan als een schending van deze wetten beschouwd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders aangegeven op een andere plaats op de site, mag U de documenten raadplegen, downloaden en afprinten en mag U de beschikbare cursussen op deze site volgen op de volgende voorwaarden:

1.      De documenten en de informatie mogen enkel intern en voor niet winstgevende doeleinden gebruikt worden.

2.      De documenten en informatie van de site mogen niet in het openbaar verspreid worden.

3.      U mag in geen enkel geval de auteursrechten en andere eigendomsrechten schenden, met betrekking tot de documenten en de informatie

Gebruik en bescherming van uw paswoord

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw paswoord. U bent verantwoordelijk voor elke gebruik van uw account, ongeacht of U deze handelingen effectief of opzettelijk gesteld hebt.

Publiceren van inhoud op de site

1.      U verbindt er zich toe om niets te publiceren op deze site met een gewelddadig, discriminerend, lasterlijk, beledigend, racistisch, xenofoob of pornografisch karakter.

2.      Elke gepubliceerde cursus moet een verantwoordelijk voor de inhoud vermelden.

Toegang tot persoonlijke informatie

De vorming beheerders hebben toegang tot de resultaten van de cursussen en de testen van de lerenden.

Conditions d'utilisation

En validant ci-dessous, vous marquez votre accord avec le texte suivant.
  • J´ai lu et compris les conditions générales d´utilisation de BelADL.
  • Je suis d´accord que les gestionnaires de formation aient accès aux résultats des cours et tests.
  • Je suis d´accord que mon adresse mail soit employée par le site BelADL pour me prévenir de différentes actions.
Conditions générales d´utilisation

Les informations, documents et cours publiés sur le site BelADL sont soumis aux termes et conditions présentés ci-dessous. En accédant à BelADL, vous en acceptez ces conditions d'utilisation. Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment.

Droits d'auteur

Les informations, documents et cours de ce site sont propriété de la Défense et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et/ou la propriété intellectuelle. Toute utilisation non-autorisée de ceux-ci peut constituer une violation de ces lois.

Utilisation des informations du site

Sauf indication contraire à tout autre endroit sur le site, vous êtes autorisés à consulter, télécharger et imprimer les documents et suivre les cours disponibles sur ce site aux conditions suivantes:
  1. Les documents et informations ne peuvent être utilisés qu'en interne et dans un but non lucratif.
  2. Les documents et informations du site ne peuvent être diffusés publiquement.
  3. Vous ne pouvez en aucun cas supprimer les droits d'auteur et autres indications de propriété que contiennent les documents et informations.
Utilisation et protection de votre mot de passe

Vous êtes responsable de maintenir la confidentialité de votre mot de passe. Vous êtes responsable de toutes les utilisations de votre compte, que vous les ayez ou non effectivement ou expressément autorisées.

Publication de contenu
  1. Vous vous engagez à ne pas publier de contenu à caractère violent, discriminatoire, diffamatoire, injurieux, raciste, xénophobe, pornographique sur le site de BelADL.
  2. Pour chaque cours publié, un responsable de contenu doit être mentionné.
Accès à de l´information personnelle

Les gestionnaires de formation peuvent accéder aux résultats des cours et tests des apprenants.
* Required